۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قربانی سلیمانی اسدی جوی آب بیل دعوا کتک مشت» ثبت شده استصوتفیلمعکس

دنبالش دوید و کلتش رو درآورد و یک تیر هوایی زد! طرف رفت بالای تپه، رفیقهایش را خبر کرد، برگشت و گفت کی تیر زد؟! مرتضی گفت من زدم! گفت تو بیخود کردی زدی... و محکم زد تو گوش مرتضی! مرتضی هم زد و حاج قاسم هم دوید کمک و آنها هم آمدند و خلاصه دعوا شد!
رفته بودیم برای باز کردن جوی آب، نه دعوا