۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سراسر نمای خرمشهر» ثبت شده استصوتفیلمعکسسراسرنمای مقاومت سازه ای قرنی و نمادی از مجاهدت و مقاومت است
آئین بهره برداری از سراسر نمای مقاومت