۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بنگاه اقتصادی» ثبت شده استصوتفیلمعکس

توسعه اجتماعی باید با فرهنگسازی و از بطن جامعه آغاز شود /  توجه به اقتصاد مردمی ما را به موفقیت می‌رساند

همایش مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی