۰

سوابق پژوهشی

 دانشگاه

مقالات علمی- پژوهشی:
۱- تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول های راهبردی کشاورزی ایران(مطالعه موردی: گندم)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، با همکاری دکترپیشگاهی فرد، دکتر افضلی و آقای حسینی، شماره 1، بهار 95، دوره 48، صص67-53
۲- پژوهشی در حوزه فرهنگی تمدنی ایران، مورد: کردستان عراق، فصلنامه باستان شناسی ایران، با همکاری دکتر پیشگاهی فرد، دکتر یزدان پناه، بهرام نصرالهی زاده، شماره 9، دوره 5، زمستان 94، ص144-125
۳- پردازش ساخت مفهومی، نظری و معناشناختی state و عناصر آن، فصلنامه جغرافیای سیاسی، با همکاری محمدهادی پوینده، مصیب قره بیگی، دوره اول، شماره دوم، تابستان 1394


۱- تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول های راهبردی کشاورزی ایران(مطالعه موردی: گندم)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، با همکاری دکترپیشگاهی فرد، دکتر افضلی و آقای حسینی، شماره 1، بهار 95، دوره 48، صص67-53
۲-  پژوهشی در حوزه فرهنگی تمدنی ایران، مورد: کردستان عراق، فصلنامه باستان شناسی ایران، با همکاری دکتر پیشگاهی فرد، دکتر یزدان پناه، بهرام نصرالهی زاده، شماره 9، دوره 5، زمستان 94، ص144-125
۳-   پردازش ساخت مفهومی، نظری و معناشناختی state و عناصر آن، فصلنامه جغرافیای سیاسی، با همکاری محمدهادی پوینده، مصیب قره بیگی، دوره اول، شماره دوم، تابستان 1394
۴-   تبیین مخاطرات ناشی از سیاست های ناکارامد خودکفایی بر منابع آبی در ایران، با همکاری سید محمد حسینی،  دانش مخاطرات، دورة 1، شمارة 2، زمستان 1393 ، ص167-149
۵-    توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد مکتب بازاریابی اجتماعی، با همکاری دکترحاتمی نژاد، دکترپوراحمد ، سید علی حسینی، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 8،  پاییز 1393، صص 96-79
۶-   بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه های مرزی(مطالعة موردی: استان کرمانشاه)، با همکاری دکترپیشگاهی فرد، رئوف حیدری، شهریار حیدری، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 3، پاییز 1393.،صص 488- 465
۷-   تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی، با همکاری دکتر بدیعی، دکتر پورموسوی و دکترپوینده، فصلنامه پژوهش های انسانی، شماره 3، پاییز 1393.صص522، 505
۸-   تبیین ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ج.ا.ا در منطقه خلیج فارس مبتنی بر انرژی های فسیلی، با همکاری سید محمد یعقوبی و ابوالقاسم محمودی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 10، شماره سوم، پاییز 1393، صص 75-56
۹-   واکاوی و تبیین نقش غذا در رقابت های ژئوپلیتیکی با تاکید بر ژئوپلیتیک غذا، با همکاری دکتر پیشگاهی فرد، دکتر افضلی و سید محمد حسینی،فصلنامه ژئوپلیتیک،  سال 10، شماره اول، بهار 93. صص189-160
۱۰-   تبیین قلمروخواهی جنبش اخوان المسلمین در منطقه خاورمیانه، با همکاری زهرا پیشگاهی فرد، محمود سازگاری اردکانی، محمدباقر قالیباف، حسن کامران، سال چهارم، شماره اول، بهار 1393، 27-1.
۱۱-   سنجش ضریب ایمنی شاخص های کالبدی شهر کرج، با همکاری کرامت اله زیاری، مصطفی محمدی ده چشمه و احمد پوراحمد، فصلنامه جغرافیا و توسعه، بهار 1393، شماره 34، 82-69.
۱۲-   آسیب شناسی توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلانشهر تهران با تاکید بر حکمروایی شهری،با همکاری دکتر پیشگاهی فرد، سجاد مرادی نیا و حمیده مومنی، فصلنامه جغرافیا، شماره 38، پاییز 1392 ،112-93
۱۳-   ملی – محلی گرایی بوم شناختی، رویگردی نو به مقوله مدیریت و آمایش سیاسی فضا در ایران، با همکاری رسول افضلی و اسلام یاری شگفتی، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال سوم، شماره 10،تابستان 1392، 14-1.
۱۴-   ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠّﻲ، با همکاری سید محمد جواد شوشتری، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، 82-69.
۱۵-   نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچه شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه جغرافیا، سال یازدهم، شماره 37، تابستان 1392، 69-47
۱۶-   تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی،  با همکاری رسول افضلی، میثم احمدی فیروزجایی. فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی(دانشگاه تهران)-  دوره‎ی 45، شماره‎ی 1، بهار 1392 ، 238-217
۱۷-    پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین، فصلنامه مطالعات راهبردی، با همکاری رسول افضلی، زهرا پیشگاهی فرد و مهدی میرزاده، بهار 1392، شماره اول، سال 16، 228-205
۱۸-  ژئوپلیتیک ایران و توازن قوا در سده نوزدهم، با همکاری محمدهادی پوینده و حسین محمدیان، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره 67، زمستان 1391
۱۹-  قابلیت های فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم، با همکاری  حافظ نیا محمدرضا و ملاحسینی اردکانی رضا، پژوهشنامه علوم سیاسی، پاییز 1391; 7(4 (28)):123-154
۲۰-    آسیب شناسی دولت محلی( مطالعه موردی: شوراهای اسلامی کلان شهرهای ایران)،  فصلنامه مدرس علوم انسانی(برنامه ریزی و امایش فضا)، با همکاری دکتر حافظ نیا، هادی ویسی و دکتر احمدی پور،تابستان 1391دوره 16، شماره 2،  18-36
۲۱-    تحلیل نقش جمعیت کلانشهر تهران در قدرت ملی کشور، فصلنامه ژئوپلیتیک، با همکاری غلامحسن حیدری و حسین محمدیان،  بهار 1391; 8(1 (پیاپی 25)):82-111
۲۲-    اولویت بخشی به ایمن سازی بافت فرسوده کلان شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاری‏،فصلنامه علمی– پژوهشی پژوهشهای جغرافیای انسانی، با همکاری دکتر کرامت اله زیاری، مصطفی محمدی ده چشمه. دکتر احمد پور احمد،  بهار 1391; 44(79):1-14   
۲۳-  جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران، با همکاری دکترزهرا پیشگاهی فرد، دکتر مهدی پورطاهری و علی صادقی، فصلنامه راهبرد، زمستان 1390; 20(61):191-211
۲۴-  ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: محله یافت‌آباد) فصلنامه جغرافیا، با همکاری مهدی رمضان‌زاده لسبویی، مجتبی روستایی، محمدرضا طاهری، فصلنامه جغرافیا، زمستان 1390; 9(31):33-53
۲۵- مدلسازی مکانی تقاضای سفر مبتنی بر روش جدید برای پیش بینی و کاهش ترافیک(منطقه شش شهر تهران)، فصلنامه برنامه ریزی و فضا، با همکاری دکتراکبر پرهیزکار ، سید علی علوی و دکتررکن الدین افتخاری و دکترسیدموسی پورموسوی، شماره 4، زمستان 1390; 15(4 (پیاپی 72)):43-61
۲۶- توسعه منطقه ای در نواحی مرزی شمال غربی ایران (نمونه موردی، منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس) ،فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی -برنامه ریزی و آمایش فضا، با همکاری مهرداد کرمی، پاییز 1390; 15(3 (پیاپی 71)):133-149
۲۷- ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری بر اساس مد لهای  تصمیم گیری چند متغیره (مطالعه موردی: شهرسنندج)‏، فصلنامه علمی– پژوهشی تحقیقات جغرافیایی اصفهان، با همکاری محمد شعبانی فرد، سال 26 - شماره دوم- تابستان 90- شماره پیاپی101 صص:147- 172
۲۸-  درآمد‌های نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، با همکاری دکتر سید موسی پورموسوی و مریم امیدی آوج،  تابستان 1390; 7(2 (پیاپی 22)):37-70.
۲۹- تبیین بنیادهای جغرافیایی هویت ملی (موردی ایران)، فصلنامه مطالعات ملی، با همکاری محمد هادی پوینده، بهار 1390،12(1 (45)):3-24
۳۰- تمرکزگرایی فضایی و اثرات آن بر گسترش فیزیکی و ساختار فضایی شهر(مطالعه موردی شهر سنندج)،  فصلنامه فضای جغرافیایی، با همکاری دکتر سید موسی پورموسوی و بختیار عزت‌پناه،  زمستان 1389; 10(32):151-180
۳۱- نقش نظریه های ژئوپلیتیکی در اعمال قدرت و القای سیاست  (مطالعه موردی: نظریه چرخه رهبری جهانی مودلسکی)،با همکاری محمد هادی پوینده، فصلنامه آفاق امنیت، تابستان 1389 ،109-120
۳۲- طراحی الگوی راهبردی نقشه فرهنگی شهر تهران مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،  با همکاری دکتر محمد‌هادی مؤذن؛ سال دهم شماره 37، پائیز 1388، 37-58
۳۳- سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و اثرات آن بر امنیت مناطق مرزی بخش نوسود استان کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، با همکاری رمضان زاده واسلام  یاری شگفتی،  پاییز 1388; 12(3):163-184
۳۴- تحلیل تقسیمات کالبدی شهری براساس مدیریت یکپارچه (مطالعه موردی شهر شیراز)، مجله انجمن جغرافیای ایران، با همکاری دکتر دکتر فرهودی،ذبیح اله چهارراهی و احمدی جواهری، پاییز و زمستان 1388سال ششم، شماره 19-18؛ 27-44
۳۵- علل و موانع توسعه جزیره ابوموسی،‌ مجله انجمن جغرافیایی، با همکاری مهدی میرزاده کوهشاهی،‌ سال هفتم، تابستان 1388، شماره 21-20؛  7-24
۳۶- ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی،  با همکاری دکتر سید موسی پورموسوی، زمستان 1387; 40(66):53-69
۳۷- تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر امنیت مرزها (مطالعه موردی: بخش مرزی نوسود شهرستان پاوه استان کرمانشاه)، فصلنامه ژئوپلیتیک، با همکاری اسلام شگفتی یاری و مهدی رمضان‌زاده لسبویی،‌  تابستان 1387; 4(2 (پیاپی 12)):25-50
۳۸- سیر تحول ساختاری و عملکردی محله در شهرهای ایران، مجله انجمن جغرافیای ایران،  با همکاری محمد تقی رهنمایی، رحمت الله فرهودی، خانم حلیمه خاتون هادی‌پور، سال پنجم بهار و تابستان 1386 شماره 12 و 13 ، 19-43
۳۹- تحلیل اطلاق مفهوم بیضی استراتژیک انرژی بر حوزه دریای خزر و خلیج‌فارس، فصلنامه ژئوپلیتیک، ، با همکاری محمد‌هادی پوینده، تابستان 1386; 3(2 (پیاپی 8)):40-64
۴۰- راهبرد توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران از طریق توسعه نهاد‌های محلی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، تابستان 1380، با همکاری دکتر محمد‌رضا حافظ‌نیا،  تابستان 1380; 16(2 (پیاپی 61)):39-61

۴۱- Modern Geopolitics and Iran’s foreign policy towards the Middle East,. Collaboration with Dr.Seyed Mousa Pourmousavi, Geopolitical Romania(2007) N.23, Anul 5.
۴۲- Geographic Explanation of Foundations of the Identity at Local, National, and Global Scales . Marjan Badiee Azandehie ,Seyed Mousa Pourmousavi . Mohammad Hadi Pooyandeh, Geopolitics Quarterly, international Journal(2013),N4,Vol8,
۴۳- Glibalization and The Role of Cities in Transnational Arenas, mortezaGhourchi, mohammadreza Hafeznia, Zahra Ahmadipour,  Intl.J.Humanities(2012) Vol(19),N.2: (139-158).
۴۴- Smart Growth Strategy in Urban Development of Tehran Case study: Zone 6 of Tehran's Municipality, Journal of Basic and Applied Scientific Research Asghar Abdoli1, Jamal Mohammadi2, Mohammad Bagher Ghalibaf3, Seyed Mousa Pour Mousavi4J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(10)xxxx-xxx, 2013
۴۵- Urban Development of zone 22 of Tehran Municipality toward Smart Growth Strategy,
 Environmental Management and Sustainable Development , Asghar Abdoli1, Jamal Mohammadi2, Mohammad Bagher Ghalibaf3, Seyed Mousa Pour Mousavi4,  2013, Vol. 3, No. 1
۴۶- The Ranking Urban Districts on Based Smart Growth Indexes. Case study: Zone 6 of Tehran City, Environmental Management and Sustainable Development , Asghar Abdoli1, Jamal Mohammadi2, Mohammad Bagher Ghalibaf3, Seyed Mousa Pour Mousavi4, 2014, vol3,No,1
۴۷- Development and Environment in Urmia Lake of Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, Zahra Moussavi, European Journal of Sustainable Development , vol 3, No3, 2014, 219-226,
۴۸-  Management of Post-Earthquake  Construction Debris in Tehran Metropolitan , Askarizadeh, Karbassi, A.R.; GHalibaf, M.B; Nouri, J., International Journal of Environmental Science and Technology , 2016.volume 13, N.2. 639-648

ب) مقالات علمی – ترویجی
۱- مهندسی فرهنگی و نقش سرمایه اجتماعی در اقتصاد نوین، فصلنامه مهندسی فرهنگی، با همکاری امیر قدسی، ۱۳۹۰، سال پنجم، شماره ۵۱ و ۵۲.
۲- نظارت همگانی، الگوی مناسب پاسخگویی، مطالعات مدیریت شهری، بهار ۱۳۸۹; ۲ (۱): ۱-۱۷.
۳- بررسی حقوق دریایی ایران در قلمرو آبی خلیج فارس، اطلاعات اقتصادی سیاسی، با همکاری محمد هادی پوینده، شماره ۲۸۰-۲۷۹، ۱۳۸۹
۴- تحلیلی بر ماهیت رفتار‌های متناقض روسیه درآسیای مرکزی و قفقاز، فصلنامه آران ویژه‌نامه آمایش، با همکاری رضا جنیدی؛ ۱۳۸۸
۵- ریشه‌ها و پیامدهای حفره‌های دولت در محدوده شمال و خاور هرمزگان و جنوب کرمان، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، مرداد و شهریور‌ماه، با همکاری مهدی میرزاده کوهشاهی، شماره ۱۲-۱۱؛ ۱۳۸۸
۶- نفت و ساختار قدرت سیاسی در ایران، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، با همکاری ناصر سلطانی خلیفانی، شماره ۲۶۰-۲۵۹؛، اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸
۷- بررسی نقش و جایگاه پلیس در مدیریت بحران هنگام بروز بلایای طبیعی با تاکید بر زلزله بم، با همکاری زهرا قراگزلو، فصلنامه تخصصی کاربردی مطالعات امنیت اجتماعی، تابستان۱۳۸۷؛ ۱۲۴-۹۹
۸- بررسی نقش و جایگاه پلیس در مدیریت بحران شهر تهران، هنگام بروز بلایای طبیعی، فصلنامه تخصصی کاربردی مطالعات امنیت اجتماعی با همکاری زهرا قراگزلو، شماره ۱۳، بهار ۱۳۸۷، ۱۹۸-۱۶۷
۹- شهرهای جهان اسلام و رویارویی با نوگرایی (مدرنیسم)، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، خردادماه ۱۳۸۶، با همکاری دکتر سید موسی پورموسوی، شماره ۲۳۸-۲۳۷؛
۱۰- بررسی مؤثر بر شکل‌گیری مسأله حاشیه‌نشینی و راهکار‌های تعدیل آن (محله منبع آب اهواز)، فصلنامه معماری و شهر‌سازی، با همکاری مهدی رمضان‌زاده لسبویی و خانم فریده تقی‌پور؛

 


ج) مقالات همایشی و سخنرانی­های علمی
۱- بررسی اثرات و پیامدهای گرمایش جهانی در تحولات ژئوپلیتیکی نظام بین الملل، پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان قابلیت‌ها و ظرفیت‌های راهبردی جغرافیای سیاسی، ۴ خرداد ۱۳۹۱
۲- جمهوری اسلامی ایران و نظام امنیتی موثردر خلیج فارس، سومین همایش بین المللی دوسالانه خلیج فارس فرهنگ و تمدن، با همکاری دکتر سید موسی پورموسوی و دکترمریم امیدی آوج، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران، ‌۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه۱۳۹۱
۳- تبیین عوامل همگرا و واگرا کشورهای حوزه خلیج فارس، سومین همایش بین المللی دوسالانه خلیج فارس فرهنگ و تمدن، با همکاری دکتر سید موسی پورموسوی و عاطفه گل فشان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران، ‌۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه۱۳۹۱
۴- تبیین ژئوپلیتیکی تحولات خلیج فارس با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی‏، سخنرانی در سومین همایش بین المللی دوسالانه خلیج فارس فرهنگ و تمدن، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران، ‌۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه۱۳۹۱
۵- انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی‏‏‏، همایش اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا، اسفند۹۰، انجمن ژئوپلیتیک ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
۶- تحقق توسعه ملی با رویکرد به همکاری سازمان‌های دولتی و عمومی، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذرماه ۱۳۹۰
۷- خاورمیانه معاصر و بیداری اسلامی، سخنرانی در ۲۳ آبان ۱۳۹۰ دانشگاه تهران، همایش انجمن ژئوپلیتیک ایران
۸- هویت و بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، همایش هویت و جهانی شدن، مؤسسه مطالعات ملی، ۱۳۹۰
۹- بررسی سیاست خارجی ایران در منطقه آسیای مرکزی با رویکرد ژئوپلیتیک نوین، دومین همایش بازنگری روابط ایران با کشور‌های آسیای مرکزی، با همکاری محمد هادی پوینده، ۱۳۸۹
۱۰- بررسی تجارب جهانی در مورد بلایای طبیعی با تأکید بر مدیریت ریسک سیلاب، اولین کنفرانس مدیریت سیلاب‌های شهری، مرداد ماه ۱۳۸۹، با همکاری مهدی رمضان‌زاده لسبویی؛
۱۱- ژئوپلیتیک و بازنمایی قدرت در مدل مدلسکی، چهارمین کنگره ملی ژئوپلیتیک، با همکاری محمد هادی پوینده، ۱۳۸۹
۱۲- برنامه‌ریزی شبکه حمل و نقل برای کاهش خسارات در برابر بلایای طبیعی در نواحی شهری (مطالعه موردی: محله یافت‌آباد)، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، با همکاری مجتبی روستایی و مهدی رمضان‌زاده لسبویی و خانم فاطمه شریفیان؛ تیرماه ۱۳۸۹
۱۳- ارزیابی میزان تاب‌آوری ساکنان شهری در برابر زلزله (مورد مطالعه: محله یافت‌آباد تهران)، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، با همکاری مهدی رمضان‌زاده لسبویی و مجتبی روستایی؛ تیرماه ۱۳۸۹
۱۴- دولت الکترونیک و حاکمیت شهروندی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار،، با همکاری محمد شعبانی‌فرد، سلمان انصاری و علی حسینی، تیرماه ۱۳۸۹؛
۱۵- نقش و تاثیر فرهنگ و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دستیابی به شهر‌های پایدار، سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، با همکاری حسنعلی غفاری - علی اصغر رجبی - مجید شرافتی‌نژاد، ۱۳۸۸؛
۱۶- نگاهی اجمالی بر وضعیت HSE در شهرداری تهران، سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، با همکاری محمد هادی موذن - حسنعلی غفاری - علی اصغر رجبی، ۱۳۸۸؛
۱۷- ژئوپلیتیک بر بال رسانه، همایش عملیات روانی مهندسی و آینده پژوهشی، با همکاری رضا جنیدی، اسفند۱۳۸۷
۱۸- دولت توسعه و ضرورت‌های شکل‌گیری آن در ایران، ویژه نکوداشت مقام علمی خانم دکتر می‌رحیدر، ۱۳۸۷
۱۹- مدیرت واحد شهری، دولت‌های محلی و چالش‌های پیش رو، مجموعه مقالات همایش مدیریت محلی و شورا‌ها، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۷، ۳۹-۴۱
۲۰- راهبردهای تأمین امنیت اجتماعی در شرایط تحول نسلی، مجموعه مقالات کنکاشی بر جنبه‌های مختلف امنیت عمومی و پلیس، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۸۴
۲۱- درآمدی بر چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران در قرن ٢١ با تأکید بر تمرکز اقتصادی در کلان‌شهر ملی، مجموعه مقالات دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران، دی ماه ۱۳۸۴؛
۲۲- علل گسترش ناتو به شرق، دهمین کنگره جغرافیایی ایران، دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۳۷۸
۲۳- نقش مدیریت محلی در توسعه کشور (مورد: شهرداری تهران)، همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت، اسفند ۹۳

 

د) مقالات روزنامه‌ای
۱- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۱۵، روزنامه اطلاعات، ۱۶/۰۹/۱۳۸۸؛
۲- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۱۴، روزنامه اطلاعات، ۰۸/۰۹/۱۳۸۸؛
۳- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۱۳، روزنامه اطلاعات، ۳۰/۰۸/۱۱۳۸۸؛
۴- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۱۲، روزنامه اطلاعات، ۲۳/۰۸/۱۳۸۸؛
۵- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏۱۱، روزنامه اطلاعات، ۰۲/۰۸/۱۳۸۸؛
۶- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۱۰، روزنامه اطلاعات، ۲۵/۰۷/۱۳۸۸؛
۷- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۹، روزنامه اطلاعات، ۱۸/۰۷/۱۳۸۸؛
۸- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۸، روزنامه اطلاعات، ۱۱/۰۷/۱۳۸۸؛
۹- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۷، روزنامه اطلاعات، ۰۴/۰۷/۱۳۸۸؛
۱۰- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۶، روزنامه اطلاعات، ۳۰/۰۶/۱۳۸۸؛
۱۱- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۵، روزنامه اطلاعات، ۲۱/۰۶/۱۳۸۸؛
۱۲- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۴، روزنامه اطلاعات، ۱۴/۰۶/۱۳۸۸؛
۱۳- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۳، روزنامه اطلاعات، ۰۷/۰۶/۱۳۸۸؛
۱۴- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۲، روزنامه اطلاعات، ۳۱/۰۵/۱۳۸۸؛
۱۵- خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا‏ ۱، روزنامه اطلاعات، ۲۴/۰۵/۱۳۸۸؛
۱۶- سیاست اخلاق‌گرا، همشهری، ۱۳ مرداد ۱۳۸۸: ص ۱، ۲۷؛
۱۷- امام خمینی (ره) و کارآمدی نظام اسلامی، همشهری، ۱۳ خرداد ۱۳۸۷: ص ۲۳؛
۱۸- اخلاق و افشاگری، همشهری، ۲۸ خرداد ۱۳۸۷: ص ۵، ۶؛
۱۹- مرز بین جمود و ایستادگی، همشهری، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷: ص ۱۳؛
۲۰- الزامات نوآوری و شکوفایی، همشهری، ۲۰ فروردین ۱۳۸۷: ص ۱، ۳؛
۲۱- نسبت اسلامگرایی و عقلانیت ابزاری، همشهری، ۱۰ آبان ۱۳۸۶:: ص ۱.
۲۲- اهل جبهه، اصحاب جبهه، همشهری، ۵ مهر ۱۳۸۵:: ص ۱، ۲؛
۲۳- خاورمیانه بزرگ، فرصت‌ها و چالش‌ها، روزنامه صنعت، ۱۳۸۵، ص۱۵و۱۶؛
۲۴- بسیج و دغدغه اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه، همشهری، ۴ آذر ۱۳۸۵:: ص ۱؛
۲۵- طرح جامع تهران، الزامات و راهبرد‌ها، همشهری، ۲۳ شهریور ۱۳۸۵:: ص ۲؛
۲۶- ام‍ن‍ی‍ت‌، م‍ش‍ارک‍ت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار، ج‍ام‌ج‍م‌، (۸ م‍ه‍ر ۱۳۸۲): ص‌ ۱۵؛
۲۷- آرمان گرایی واقع بینانه در اندیشه‌های مقام معظم رهبری، ویژه نامه تدوام آفتاب، جام جام، ۱۳۸۷
۲۸- زمینه‌های شکل گیری توافق هسته‌ای و پیامدهای آن/ بررسی تطبیقی قطعنامه ۵۹۸ و برجام، همشهری ماه، شماره ۱۳۷، مهرماه ۱۳۹۴.

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی