۰

هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله­‌ها

 دانشگاه

پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها:

۱-  تدوین استراتژی و مدیریت زیست محیطی آوارهای ساختمانی پس از وقوع زلزله در کلان شهرها(مطالعه موردی کلان شهر تهران)، (استاد راهنمای دوم) ، دکتری، مدیریت، دانشگاه آزاد(واحد تحقیقات)، خانم عسکری زاده، زمستان 1394.
۲-    تبیین کشمکش¬های سرزمینی منطقه جنوب آسیا، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی،دانشگاه تهران،  معین برزگرزاده، تابستان 1394
۳-    نقش پیاده روها در پایداری کالبدی-اجتماعی شهر تهران(منطقه 12)، (استاد مشاور)، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد- واحد تحقیقات، شبنم قلمی، زمستان  ۱۳۹۳
۴-    تبیین قلمروخواهی بازیگران سیاسی در منطقه خاورمیانه مورد: جنبش اخوان المسلمین،(استاد مشاور)، دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، محمود سازگاری اردکانی، زمستان۱۳۹۳
۵-    تبیین نقش غذا در رقابت های ژئوپلیتیکی با تأکید بر جایگاه ایران، (استاد راهنما)، دکتری، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، سید محمد حسینی، پاییز 1393.
۶-    برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری با تأکید بر استراتژی رشد هوشمندی شهری مطالعه موردی: مناطق 6،19،22 کلانشهر تهران،(استاد مشاور)، دکتری دانشگاه اصفهان، اصغر عبدلی،  پاییز 1393
۷-    شهر نشینی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی در ایران مطالعه موردی کلان شهر تهران،(استاد مشاور)، دکتر جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، سید علی حسینی، پاییز 1393
۸-    بازاندیشی در گفتمان مسلط مدیریت سیاسی فضا در ایران،(استاد مشاور)، دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، اسلام یاری شگفتی، بهار 1393
۹-    تبیین ژئوپلیتیکی تحریم های سیاسی – اقتصادی ایران، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، رضا مختاری، زمستان 1392.
۱۰-    مطالعه تطبیقی زمینه های شکل گیری دولت سرزمینی در ایران و انگلستان،(استاد مشاور)، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، سهیل محمودی، زمستان 1392
۱۱-    الزامات مدیریتی کلان شهر تهران برای جهانی شدن، (استاد مشاور)، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهر تهران، دانشگاه تهران، سیروس موسوی، پاییز 1392
۱۲-    اثرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه‏ی موردی عربستان سعودی و ایران(استاد راهنمای دوم)، دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، نگارنده: مهدی میرزاده زمستان 1392
۱۳-    بررسی ضرورت نگرش فضایی به سیاست های جمعیتی ایران(استاد راهنما)، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، نگارنده: زهرا ادیب نیا، پاییز 1392
۱۴-    نقش پیمان و قراردادهای سیاسی – نظامی ترکیه با اسراییل و امریکا در امنیت ملی ج.ا.ا، (مشاور)، کارشناسی ارش جغرافیای سیاسی، نگارنده: حسین جعفری سرریزی، پاییز 92
۱۵-    تحول مفهوم امنیت و حاکمیت در سازمان پیمان آتلانیک شمالی و امنیت ملی ج.ا.ا(استاد مشاور)، کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل، نگارنده: مجید غلامی، شهریور 1392
۱۶-    تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس های محلی، ملی و جهانی(استاد راهنمای دوم)، دکتری رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده: محمدهادی پوینده، خرداد 1392
۱۷-    تبیین فرایندهای ژئوپلتیکی- ژئواکونومیکی قاچاق کالا و ارز در مناطق مرزی استان کرمانشاه، (استاد مشاور)، دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، نگارنده: شهریار حیدری، زمستان 1391
۱۸    تبیین نقش فرهنگ سیاسی در تکوین حکومت محلی در ایران  (مطالعه موردی: تهران)،( استاد راهنما)، دکتری رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده سید محمد جواد شوشتری، اسفند 1391
۱۹-    طراحی الگوی یکپارچه تقسیمات سیاسی– اداری فضای شهری(مورد:تهران)،(استاد راهنما)، دکتری رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده علی محمد پور، بهمن ماه 1391
۲۰-    تبیین اثرات جنگ ایران و عراق بر هویت قومی اعراب خوزستان، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده ابوالقاسم محمودی، بهمن ماه 1391
۲۱-    بررسی نقش سازمان ملل متحد در روند تحولات مناقشه ناگورنو قره باغ،(استاد مشاور)،کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده سید محمد عیسی نژاد، زمستان 91
۲۲-    ارائه مدل راهبردی سیستم های کنترل هوشمند مبتنی برGIS  در ساماندهی حمل ونقل و ترافیک شهری(الگوی معماری ملی سیستم های کنترل هوشمند «مبتنی برGIS» ایران، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد ،رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، نگارنده علی اصغر احسانی فرد، زمستان 91
۲۳-    تبیین ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران در منطقه خلیج فارس مبتنی بر منابع انرژی های فسیلی، (استاد راهنما)، کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده سید محمد یعقوبی، تابستان 91
۲۴-    بررسی فرصتها و چالش های سیاسی امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان،کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، (استاد راهنما)، نگارنده حسن مؤمنی، شهریور 1391
۲۵-    تبیین شکل گیری شهر های جهانی، با تأکید بر پیشنهاد راهبرد جهان شهر شدن تهران،(استاد مشاور)، دکتری رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده مرتضی قورچی،تیرماه 91
۲۶-    تبیین  نقش دولت الکترونیک در افزایش قدرت ملی ایران،(استاد مشاور)، دکتری رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده علی صادقی، اردیبهشت 1391
۲۷-    مدلسازی مولفه های ریسک پذیر موثر در ایمن سازی شهر کرج، (استاد مشاور)، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، نگارنده: مصطفی محمدی ده چشمه، زمستان 90
۲۸-    ارزیابی آسیب پذیری شبکه‌ی حمل و نقل در برابر زلزله – مطالعه‌ی موردی: منطقه‌10 شهرداری تهران (استاد راهنمای دوم)، کارشناسی ارشد، رشته مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران،نگارنده بهروز بالایی لنگرودی، مهر 1390
۲۹-    مطالعه تطبیقی مفهوم دولت در گفتمان¬های سیاسی مدرن و پست مدرن،(استاد مشاور)،کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده صنعان مرادی،دانشگاه تهران، مهر 1390
۳۰-    بررسی تحلیلی نقش شورا یاری ها در مدیریت واحد شهری تهران،( استاد راهنما)، دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات،نگارنده مهدی یحیی پور، شهریور 1390
۳۱-    جنبش های قومی در پاکستان وتاثیر آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی:ایالت بلوچستان پاکستان)، کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، (استاد راهنما)، اصغری واستانی، اسماعیل، تابستان 1390
۳۲-    تبیین توزیع فضایی قدرت در نظام های سیاسی بسیط( مطالعه موردی: ایران)، (استاد راهنما)، دکتری رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده مریم امیدی آوج ، خرداد 1390
۳۳-    ارائه مدل مکانی پیش بینی تقاضای سفر حمل و نقل درون شهری و تأثیر آن بر ترافیک، (استاد راهنمای دوم)، دکتری، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری،  دانشگاه تربیت مدرس، نگارنده سید علی علوی، بهار 1390
۳۴-    طراحی و تبیین مدل استقرار مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد توانمند سازی منابع انسانی،    (استاد مشاور)، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، نگارنده علیرضا دبیر، بهار 1390
۳۵-    آسیب شناسی حکومت محلی(مطالعه موردی شوراهای اسلامی کلان شهر های ایران)، (استاد مشاور)، دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، نگارنده هادی ویسی، زمستان 89
۳۶-    جنبش های قومی در پاکستان وتاثیر آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی:ایالت بلوچستان پاکستان)، کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، (استاد راهنما)، اصغری واستانی، اسماعیل، تابستان 1390
۳۷-    تحلیل اثربخشی مدیریت شهری در توسعه گردشگری شهر تهران، (مشاور)، دانشگاه آزاد، واحد تحقیقات، دکتری، نگارنده: حمید بخشی، 1390
۳۸-    نقش قدرت بر ساختار فضایی شهر(مطالعه موردی شهر سنندج)(راهنما) دانشگاه آزاد، واحد تحقیقات، دکتری، نگارنده: بختیار عزت پناه، 1389
۳۹-    تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ترکیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد سازه انگاری،(استاد مشاور)،  کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، حمیده مومنی، اسفند 1389
۴۰-    آسیب شناسی توزیع فضایی قدرت در کلانشهر تهران با تاکید بر حکمروایی شهری، ( استاد مشاور)، کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی،مرادی نیا، سجاد، اسفند 1389
۴۱-    ارزیابی و سنجش مرکز‌گرایی و مرکز‌گریزی اقوام ایرانی در وضعیت تحقق حکومت محلی، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، نگارنده علی نقابی، دانشگاه تهران، پاییز 1389
۴۲-    تبیین نقش اقتصادی کلان‌شهر تهران در قدرت ملی، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد  اسلامی  واحد علوم و تحقیقات، نگارنده: حسین محمدیان، شهریور 1389
۴۳-    مدیریت استراتژیک، طراحی الگوی نقشه فرهنگی تهران بر اساس ارزش‌های اسلامی، (استاد راهنما)، دکتری، رشته مدیریت استراتژیک، دانشگاه دفاع ملی، نگارنده: محمد‌هادی مؤذن، بهار 1389
۴۴-    توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلان‌شهر تهران، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: سلمان انصاری‌زاده، اسفند 1388
۴۵-    بررسی تطبیقی فرایند تمرکز‌زدایی و شکل‌گیری حکومت‌های محلی در دوره‌ی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی(مطالعه موردی: استان زنجان)، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: حسن اشتری، مهر 1388
۴۶-    بررسی تطبیقی روند منطقه‌گرایی در دو حوزه شرق و غرب آسیا از منظر تئوری سازه‌انگاری (مطالعه موردی: آسه آن و اکو)، (استاد راهنما)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: اسلام یاری شگفتی ، شهریور 1388
۴۷-    بررسی جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران (نمونه موردی: آذربایجان غربی)، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: یوسف پور‌عبدالله، اسفند 1388
۴۸-    فضا، جامعه و امنیت اجتماعی در حاشیه جنوبی کلانشهر تهران،(استاد مشاور)، دکتری، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، نگارنده: بهمن کارگر، زمستان 1388
۴۹-    بررسی تحلیلی نقش پژاک در تشدید واگرایی مناطق کرد‌نشین ایران، (استاد راهنما)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: جهانبخش رهنما،زمستان 1388
۵۰-    قلمرو‌خواهی ایران وآمریکا در خاورمیانه، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: محمد‌علی رحمانی، بهمن 1388
۵۱-    توانمند‌سازی نظام مدیریت شهری با تأکید بر محله‌محوری و مشارکت مردمی، (استاد مشاور)، دکتری، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، نگارنده: حلیمه‌خاتون هادی‌پور؛مهر 1388
۵۲-    بررسی قابلیت‌ها و موانع توسعه استان هرمزگان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، (استاد راهنما)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: مهدی میرزاده کوهشاهی، مهر 1388
۵۳-    آمایش مناطق مرزی(ساحلی)«با تاکید بر ملاحظات دفاعی» مطالعه موردی :استان هرمزگان، کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی،(استاد راهنما)، نگارنده ابراهیم ضرغامی،شهریور 1388
۵۴-    چشم‌انداز ژئوپلیتیک انرژی در منطقه خلیج‌فارس در سال 2020، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، گرایش جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: الهام حسینی ابرقویی، خرداد 1388
۵۵-    بررسی تحلیلی روند تغییر در کاربری اراضی شهری با تاکید بر  نقش مدیریت شهری(مورد : منطقه 20 شهرداری تهران)، (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد، واحد تحقیقات، نگارنده: حامد پورمند، زمستان 1387
۵۶-    بررسی قابلیت‌ها و موانع توسعه زنجان از دیدگاه جغرافیای سیاسی،‌ (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: علی غفاری، اسفند 1387
۵۷-    قابلیت‌سنجی IT در احیای دموکراسی مستقل، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: رضا ملاحسینی اردکانی، زمستان 1387
۵۸-    نقش کد‌های ژئوپلیتیکی در تعیین استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: پرویز سلیمانی، شهریور 1387
۵۹-    ساماندهی اقتصاد غیر رسمی(مطالعه موردی شهر مریوان)، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: هژار کامکار، 1386
۶۰-    قلمرو مالی و دولت‌های ملی در حوزه خلیج‌فارس، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: عاطفه گل‌فشان، اسفند 1386
۶۱-   آمایش مناطق مرزی با تأکید بر ملاحظات امنیت دفاعی (مطالعه موردی: استان بوشهر)، (استاد راهنما)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: داوود رضایی، اسفند 1386

 ۶۲-   طراحی و تبیین الگوی کارکردی ‌بیمه شهری در شهرداری کلان شهر تهران، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته مدیریت امور شهری، دانشگاه تهران، نگارنده: سارا یمینی، اسفند 1386
۶۳-   بررسی تحلیلی فرصت ها و چالش های مدیریت شهری(مورد: تهران)،(استاد مشاور)، دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تحقیقات،  نگارنده: علیرضا سیاف زاده، زمستان 1386
۶۴-    بررسی حفره‌های دولت در ایران(مطالعه موردی شهرستان نهاوند)، (استاد مشاور)، دکتری، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: ناصر رضایی، پاییز 1386
۶۵-    جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران(مطالعه موردی:استان همدان)، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد،رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: ایوب مرادی جوکار، مهر 1386
۶۶-    تحلیلی بر تقسیمات کالبدی شهر شیراز بر اساس مدیریت یکپارچه شهری، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، نگارنده: ذبیح‌الله چهارراهی، شهریور 1386
۶۷-    چالش‌های ایران و آمریکا در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ، (استاد راهنما)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، نگارنده: محمد‌هادی پوینده، شهریور 1386
۶۸-    ملاحظات امنیتی کلان‌شهر تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری، (استاد مشاور)، دکتری، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، نگارنده: سید موسی پورموسوی، 1384
۶۹-    بررسی نقش وجایگاه پلیس درمدیریت بحران شهر تهران درهنگام بروز مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله (استاد راهنما)، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، نگارنده: زهرا قراگزلو، 1384
۷۰-   ارزیابی کارایی خدمات انتظامی و امنیتی در نظام مدیریت شهری، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، نگارنده: بهمن کارگر، 1381

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی