۱۰۰۲ مطلب با موضوع «اخبار» ثبت شده استصوتفیلمعکس

تنظیم خانواده یک موضوع جدی است و با سیاست قطعی باید مورد توجه خانواده ها باشد، اگر خانواده ای به خواست خود خواهان تعداد زیادی ازفرزندان بود، کسی مخالفتی ندارد، اما اگر خانواده ای به هر دلیلی این تعداد فرزند نخواهد، نباید آن را تشویق به این کار کنیم، بلکه...
همایش روز جهانی ماما
مدیر محله فردی اجرایی است که بسیاری از فعالیت های فرهنگی محله در اختیار او و هیئت امنای محله قرار می گیرد.
حاشیه برگزاری مراسم افتتاح ورزشگاه ١٠ هزار نفری امام رضا (ع)